Deklaracja dostępności Strona Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: prace uczniów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza tel./fax: 322688602.
 • E-mail: sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322688602

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szkolarskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Gustawa Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322688602

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Przy każdym wejściu do budynku znajduje się portiernia.
 • Na poziomie 0 znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak windy.
 • Na parkingu przed wejściem bocznym do szkoły znajdują się 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • skróty klawiaturowe
 • zmiana wielkości grafiki

Inne informacje i oświadczenia

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony.