Deklaracja dostępności STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO w Dąbrowie Górniczej

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Bujak.
 • E-mail: sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322688602

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szkolarskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Gustawa Morcinka 4
 • E-mail: sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322688602

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im.A.Szklarskiego

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Przy każdym wejściu do budynku znajduje się portiernia.
 • Na poziomie 0 znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak windy.
 • Na parkingu przed wejściem bocznym do szkoły znajdują się 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf