Konkursy

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Przyszła wiosna piękna i radosna”
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego. Koordynatorem konkursu jest Mariola Wrzos, Justyna Szalska.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
3. Cele konkursu:
- Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią.
- Zachęcenie młodzieży szkolnej do spędzania wolnego czasu na łonie natury
- Popularyzowanie twórczości artystycznej.
4. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem, tzn. przedstawiające wiosnę i przyrodę, mogą przedstawiać kwiaty, rośliny, krajobrazy, zwierzęta, pogodę, itp.
5. Każdy uczestnik (jest to konkurs indywidualny, nie grupowy) może przesłać tylko 1 zdjęcie na adres mailowy:samorzaduczniowskisp29dg@interia.pl
6. Zdjęcie powinno być przesłane w jak największej rozdzielczości ( w oryginalnym rozmiarze), w treści wiadomości musi być podane imię i nazwisko ucznia, klasę oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia (załącznik nr 1, można wydrukować lub przepisać) podpisane przez ucznia i rodzica. Zdjęcia bez oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
7. Prace należy przesłać na adres mailowy do 07.06.2021.
Prace uczestników konkursu będą zamieszczone w aplikacji Forms. Uczniowie naszej szkoły będą mogli zagłosować na wybrane przez siebie zdjęcia przez podany przez organizatorów link do konkursowych prac w terminie od 10.06.2021 do 14.06.2021 .( aby zagłosować należy mieć aktualny login i hasło do platformy Teams)
W razie uzyskania takiej samej ilości punktów dla kilku zdjęć, o wynikach konkursu rozstrzyga Jury.
Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna
Prace zostaną ocenione w kategoriach:
Klasy 1-3
Klasy 4-8
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej i na profilu FB szkoły.
10.Konkursu zostanie rozstrzygnięty do 18.06.2021 r.
11.Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem .
13. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły, gazetce Samorządu Uczniowskiego oraz szkolnym Fanpage’u.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Życzymy dobrej zabawy !
ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT
„Przyszła wiosna piękna i radosna”
Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
• jestem autorem dostarczonych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu ;
• wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..na potrzeby konkursu.
…………………………… ………………………………………………..
podpis ucznia data i podpis rodzica