Szkoła Podstawowa nr 29 

w Dąbrowie Górniczej


Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

·       Na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi
im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej prowadzony jest monitoring wizyjny.

·       administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa podopiecznych jest Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiegoz siedzibą przy ul. Morcinka 4 w Dąbrowie Górniczej, kod pocztowy: 41-303;

·       inspektorem ochrony danych jest Pani Maria Pilichowska,
e-mail:  sp29dg.inspektorodo@onet.pl;

·       Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 108 a Ustawy Prawo Oświatowe oraz art. 6 ust. 1 pkt. fRODO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu  bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie szkoły oraz wokół niego, jak i mienia należącego do w Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymiim. A. Szklarskiego;

 

·       Zarejestrowane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych  na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd

·        Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską );

·        Państwa dane osobowe będą przechowywane prze okres 7 dni od momentu zarejestrowania, a po upływie tego okresu wyłącznie gdy taki obowiązek będzie wynikać z przepisów szczegółowych.

·       Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;

·        na podstawie art. 21 ust. 1 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie   umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

·       nie mogą Państwo korzystać z prawa do przenoszenia danych ponieważ przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania obowiązków publicznych, a jego podstawą są przepisy art. 108a ustawy Prawo oświatowe

·       jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

·       Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

·       Dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik sekretariatu.