Egzamin Ósmoklasisty

Informacja dla ucznia i rodzica

 

  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 14-16.05.2024 r. (j. polski -14 maja, matematyka– 15 maja, język obcy nowożytny – 16 maja). Zbiórka o godz. 8:30 przed wyznaczonymi salami na pierwszym piętrze w segmencie A, B. Uczniowie mogą zostawić rzeczy osobiste (kurtkę, torbę, plecak) w szafkach lub wyznaczonych salach: kl. VIIIa- B7, kl. VIIIb- A8. Rozpoczęcie  egzaminu  o godz. 9.00 – czas trwania: j. polski- 120 minut, matematyka – 100 minut, język obcy nowożytny- 90 minut. Po egzaminie uczniowie idą do domu.  

 Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Obowiązuje strój galowy. Należy zabrać ze sobą:  ważną legitymację szkolną. Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem oraz linijkę (matematyka) . Niedozwolone jest korzystanie z długopisów ścieralnych i zmazywalnych. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonują długopisem. Na  egzaminie  nie  wolno  korzystać  z  kalkulatora.  Nie wolno przynosić  i używać  żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (0,5 litra wody niegazowanej).

Rozmieszczenie uczniów w salach egzaminacyjnych: zał. 1 egzamin ósmoklasisty – rozmieszczenie uczniów w salach 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

Wyniki i zaświadczenia

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 oraz od roku szkolnego 2024/2025 – plik *.pdf

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/