Wychowanie do życia w rodzinie

INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest specyficznym przedmiotem. Realizowany jest od klasy IV szkoły podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka, a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami, rolą poszczególnych członków. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre a także mówimy o tolerancji i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego – przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  • Rodzina
  • Dojrzewanie
  • Seksualność człowieka.
  • Życie jako fundamentalna wartość.
  • Płodność.
  • Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Program nauczania

obejmuje 14 godzin w ciągu roku szkolnego: w tym 9 spotkań wspólnych dla całej klasy oraz po 5 spotkań oddzielnie dla grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Udział w zajęciach odnotowuje się na świadectwie wpisem „uczestniczyła” /„uczestniczył”.

Zajęcia prowadzą: Anna Tokarz i Edyta Matlas

Podstawa programowa przedmiotu WDŻ

Do pobrania:

Oświadczenie rodzica o rezygnacji z udziału w zajęciach WDŻ