Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • Pani Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik – Przewodniczący Rady Rodziców
 • Pan Tomasz Unuczek – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
 • Pani Joanna Lasota-Kościańska – Skarbnik Rady
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodziców wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

 1. Wpłaty na rok szkolny 2023/2024 wynoszą: 50 zł na półrocze / 100 zł rocznie
 2. Wpłat można dokonywać: przelewem na rachunek Rady Rodziców:
  Velo Bank
  KONTO NR 68 1560 0013 2557 2360 8450 0001
  W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz oznaczenie klasy.
  Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać również bezpośrednio u skarbników klasowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.

Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:

 • pomoc materialną dla uczniów,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym,
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicow@sp29.dg.pl