Rekrutacja do kl. I

Informacja dotycząca ZAPISÓW UCZNIÓW DO KLASY I na rok szkolny 2024/2025 zamieszkałych w obwodzie szkoły i urodzonych w 2017 r.

Dzieci, którym w poprzednich latach szkolnych odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (ur. 2018 r.) jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja elektroniczna uczniów do klasy I odbywać się będzie poprzez stronę internetową:

https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

Rekrutacja do klasy I ogólnej od 25 marca 2024r do 19 kwietnia 2024 o godzinie 15.00
Rekrutacja do klasy I sportowej od 25 marca 2024r do 12 kwietnia 2024 o godzinie 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

Bilans 6 latka, 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej, oraz druk – Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach religia/etyka, druk do dziennika elektronicznego. Wszystkie dokumenty wymagane są podpisu obojga rodziców.

PONIŻEJ PODAJEMY WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU NASZEJ SZKOŁY

 1. Tysiąclecia – od nr 1 do nr 12
 2. G. Morcinka – cała
 3. Twarda
 4. K. Srokowskiego
 5. Graniczna od nr 1 do nr 45
 6. Al. Zagłębia Dąbrowskiego
 7. M. Szulc
 8. Wodna
 9. Folwarczna
 10. III Powstania Śląskiego

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do szkoły obwodowej, wypełnione za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice /prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują zgłoszenie do szkoły obwodowej w wybrany przez siebie sposób: osobiście składając w sekretariacie szkoły lub skanując i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej.

WNIOSEK

Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu wypełniony za pośrednictwem strony internetowej https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego wyboru. Mogą to zrobić: osobiście składając w sekretariacie szkoły lub skanując wniosek wraz z załącznikami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru.

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie, jeśli wasze dziecko jest kandydatem klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć wniosek/zgłoszenie rekrutacyjny w formie elektronicznej.

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku.

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 25 marca 2024 r., a zakończy 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00, natomiast w przypadku oddziałów sportowych rekrutacja rozpocznie się 25 marca 2024 r., a zakończy 12 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl

1

Podczas wypełniania formularza szkoła obwodowa dodaje się automatycznie na podstawie wpisanego w systemie adresu dziecka,

2

Jeżeli rodzic wybierze w formularzu tylko szkołę obwodową, to na końcu wydrukuje się „Zgłoszenie”,

3

Jeżeli rodzic doda w formularzu dodatkowe placówki spoza obwodu to na końcu wydrukuje się „Wniosek”,

4

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zadeklarować wybór maksymalnie 2 szkół spoza obwodu. Należy ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest dla nas najważniejszy. Szkoła ta będzie nazywana szkołš pierwszego wyboru. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują, a następnie przekazują do szkoły,

5

Szkoła obwodowa jest w takim wniosku zawsze na końcu listy wybranych placówek,

6

Na jednym wydruku mogą być umieszczone szkoły spoza obwodu oraz szkoła z obwodu,

7

Rodzice/opiekunowie prawni nie muszą spełniać żadnych kryteriów do szkoły obwodowej – dziecko będzie przyjęte z urzędu,

8

W przypadku kandydowania do szkoły spoza obwodu do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

UWAGA! UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły.
Rodzicom zainteresowanym zapisaniem dzieci do szkoły prezentujemy harmonogram naboru do klas pierwszych oraz kryteria rekrutacyjne.
Zarządzenie nr 3988.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.01.2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29 z Oddziałami Sportowymi
im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
ul. Gustawa Morcinka 4,
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 268 86 02
e-mail: sekretariat@sp29.dg.pl