Rekrutacja do kl. IV sportowej o profilu pływackim

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do klasy IV sportowej o profilu pływackim, należy wypełnić formularz WNIOSKU (patrz sekcja dokumenty w zakładce Rekrutacja do klasy IV) i złożyć go w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi w terminie od 25 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ oraz uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

W terminie 17 kwietnia 2024 r. (I termin) oraz 22 kwietnia 2024 r. (II termin) odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do oddziału sportowego. Przyjęte zostaną dzieci, które w testach sprawnościowych osiągną najwyższą punktację.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 24 kwietnia 2024 r. do 8 maja 2024 r. do godz. 13:00.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do oddziału sportowego, należy zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce podczas elektronicznego naboru.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 9 maja 2024 r. do godz. 12:00

W terminie do 28.06.2024 rodzice / prawni opiekunowie uczniów przyjętych do szkoły dostarczają wymagane dokumenty (dotyczy uczniów spoza szkoły):

  • druk przekazania ze szkoły rejonowej,
  • kserokopie świadectwa klasy III,
  • kserokopie aktu urodzenia,
  • 1 zdjęcie,
  • oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/ etyka lub żadnego z nich.
  • druk dostępu do dziennika elektronicznego

Niedostarczenie wymienionych dokumentów będzie skutkować skreśleniem z listy uczniów przyjętych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29 z Oddziałami Sportowymi
im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
ul. Gustawa Morcinka 4,
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 268 86 02
e-mail: sekretariat@sp29.dg.pl